top of page

信仰問答

問 你 又 唔 答,答 你 又 唔 明,明 你 又 唔 做,做 你 又 做 錯,

錯 你 又 唔 認,認 你 又 唔 改,改 你 又 唔 服,唔 服 又 唔 講。

​以上情況唔會發生,放低你嘅問題,今個星期六答到你唔想問。

圖片1.jpg

​信仰問答

感謝主,你嘅問題已經成功提交啦!

bottom of page